0981.118.313
Trang chủ / Gương cai thuốc thành công

Đồng Văn Ngọ

73 tuổi, Thái Nguyên

 Cai thuốc là thành công của bản thân tôi và mọi người có thể thực hiện được

 
 
                       Ông Đồng Văn Ngọ (73 tuổi) " Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ ".
 
Người hút thuốc lá thì tất nhiên những người bên ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, cái này tôi biết rõ chứ nên tôi về vận động nhất là các cháu nhà tôi, chúng nó có con nhỏ mà hút nhiều quá. Các con tôi mà vào trong phòng khách hút thuốc thì tôi đuổi ra. Lúc hội họp làng xã, tôi cũng yêu cầu luôn là không được hút thuốc chỗ đông người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân tôi cũng là người hút nhiều năm nhưng tôi cũng quyết tâm thực hiện cai thì tôi thấy thành công và cai cũng đơn giản lắm bởi nghĩ đó cũng là thói sinh hoạt quen thôi chứ không có gì to tát để nói là không bỏ được cả. Cai được thuốc thứ nhất đảm bảo sức khỏe của bản thân, cái thứ hai là con cháu không ảnh hưởng nữa. Tôi cũng bảo với các cháu nhà tôi thế, tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được chúng nó chứ. Đây là thành công của bản thân tôi và mọi người đều có thể thực hiện được, bệnh tật giảm đi, cảm giác sức khỏe rất là tốt.

 
                       Ông Đồng Văn Ngọ (73 tuổi) " Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ ".
 
Người hút thuốc lá thì tất nhiên những người bên ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, cái này tôi biết rõ chứ nên tôi về vận động nhất là các cháu nhà tôi, chúng nó có con nhỏ mà hút nhiều quá. Các con tôi mà vào trong phòng khách hút thuốc thì tôi đuổi ra. Lúc hội họp làng xã, tôi cũng yêu cầu luôn là không được hút thuốc chỗ đông người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân tôi cũng là người hút nhiều năm nhưng tôi cũng quyết tâm thực hiện cai thì tôi thấy thành công và cai cũng đơn giản lắm bởi nghĩ đó cũng là thói sinh hoạt quen thôi chứ không có gì to tát để nói là không bỏ được cả. Cai được thuốc thứ nhất đảm bảo sức khỏe của bản thân, cái thứ hai là con cháu không ảnh hưởng nữa. Tôi cũng bảo với các cháu nhà tôi thế, tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được chúng nó chứ. Đây là thành công của bản thân tôi và mọi người đều có thể thực hiện được, bệnh tật giảm đi, cảm giác sức khỏe rất là tốt.
 
                       Ông Đồng Văn Ngọ (73 tuổi) " Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ ".
 
Người hút thuốc lá thì tất nhiên những người bên ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, cái này tôi biết rõ chứ nên tôi về vận động nhất là các cháu nhà tôi, chúng nó có con nhỏ mà hút nhiều quá. Các con tôi mà vào trong phòng khách hút thuốc thì tôi đuổi ra. Lúc hội họp làng xã, tôi cũng yêu cầu luôn là không được hút thuốc chỗ đông người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân tôi cũng là người hút nhiều năm nhưng tôi cũng quyết tâm thực hiện cai thì tôi thấy thành công và cai cũng đơn giản lắm bởi nghĩ đó cũng là thói sinh hoạt quen thôi chứ không có gì to tát để nói là không bỏ được cả. Cai được thuốc thứ nhất đảm bảo sức khỏe của bản thân, cái thứ hai là con cháu không ảnh hưởng nữa. Tôi cũng bảo với các cháu nhà tôi thế, tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được chúng nó chứ. Đây là thành công của bản thân tôi và mọi người đều có thể thực hiện được, bệnh tật giảm đi, cảm giác sức khỏe rất là tốt.
 
                       Ông Đồng Văn Ngọ (73 tuổi) " Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ ".
 
Người hút thuốc lá thì tất nhiên những người bên ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, cái này tôi biết rõ chứ nên tôi về vận động nhất là các cháu nhà tôi, chúng nó có con nhỏ mà hút nhiều quá. Các con tôi mà vào trong phòng khách hút thuốc thì tôi đuổi ra. Lúc hội họp làng xã, tôi cũng yêu cầu luôn là không được hút thuốc chỗ đông người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân tôi cũng là người hút nhiều năm nhưng tôi cũng quyết tâm thực hiện cai thì tôi thấy thành công và cai cũng đơn giản lắm bởi nghĩ đó cũng là thói sinh hoạt quen thôi chứ không có gì to tát để nói là không bỏ được cả. Cai được thuốc thứ nhất đảm bảo sức khỏe của bản thân, cái thứ hai là con cháu không ảnh hưởng nữa. Tôi cũng bảo với các cháu nhà tôi thế, tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được chúng nó chứ. Đây là thành công của bản thân tôi và mọi người đều có thể thực hiện được, bệnh tật giảm đi, cảm giác sức khỏe rất là tốt.
 
                       Ông Đồng Văn Ngọ (73 tuổi) " Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ ".
 
Người hút thuốc lá thì tất nhiên những người bên ngoài sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, cái này tôi biết rõ chứ nên tôi về vận động nhất là các cháu nhà tôi, chúng nó có con nhỏ mà hút nhiều quá. Các con tôi mà vào trong phòng khách hút thuốc thì tôi đuổi ra. Lúc hội họp làng xã, tôi cũng yêu cầu luôn là không được hút thuốc chỗ đông người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bản thân tôi cũng là người hút nhiều năm nhưng tôi cũng quyết tâm thực hiện cai thì tôi thấy thành công và cai cũng đơn giản lắm bởi nghĩ đó cũng là thói sinh hoạt quen thôi chứ không có gì to tát để nói là không bỏ được cả. Cai được thuốc thứ nhất đảm bảo sức khỏe của bản thân, cái thứ hai là con cháu không ảnh hưởng nữa. Tôi cũng bảo với các cháu nhà tôi thế, tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được chúng nó chứ. Đây là thành công của bản thân tôi và mọi người đều có thể thực hiện được, bệnh tật giảm đi, cảm giác sức khỏe rất là tốt.
Các ý kiến khác:
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký