0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo

Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định s 877/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước khung v kim soát thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Thủ Tướng phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” 

 


 
Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký